การเขียนโครงการ

posted on 17 Jul 2009 17:17 by clockrun

 

ช่วงนี้ติดมะเร็งอารมณ์มาจากเกรียนหรือติ่งหูครับ..โดยเฉพาะในบอร์ดบ้านเรา

หากท่านใดคิดจะเข้าไปอ่านบอร์ด เลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะครับ..

 

....

เมื่อเริ่มไม่รู้จะอัฟอะไร จงอัฟวิชาการ

 

หากเราคิดจะเขียนโครงการขึ้นมาซักชิ้น ควรเขียนอย่างไร?

ถ้าไม่ละเอียดมาก ก็จะมีดังนี้ครับ

 

1. ชื่อโครงการ

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์

4. เป้าหมาย

5. สถานที่ดำเนินการ

6. ระยะเวลา

7. แผนการใช้บุคลากรในโครงการนี้

8. แผนการดำเนินงา่น

9. งบประมาณ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 เดี๋ยวผมจะเจาะวิธีเขียนทีละข้อเลยละกันครับ บางอย่างเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับ

จะเอาเทคนิคของผมไปใช้ก็ไม่ว่ากันครับ

 

1. ชื่อโครงการ

 ชื่อโครงการนี่เป็นส่วนที่จะบอกว่า เรากำลังจะทำโครงการอะไรครับ เช่น

ชื่อโครงการ การฝึกอบรมประชาชนในการตบเกรียน,  การพัฒนาฝีมือชาวExteenในการเขียนบล็อก

ถ้าเป็นเชิงวิทยาศาตร์ก็เช่น การสร้างหุ่นยนต์จากขยะ, การผลิตกระดาษจากหนังส้นเท้า เป็นต้น

 

2. หลักการและเหตุผล

เทคนิคการเขียนหลักการและเหตุผล ปกติจะเขียนทำนองนี้ครับ

 

ภาพรวม -> ปัญหา -> การแก้ปัญหา -> สรุป

 

เช่น สมมุติผมจะเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการ "การฝึกอบรมประชาชนในการตบเกรียน"

ก็จะออกมาแนวนี้ครับ

 

  ในปัจจุบัน (ห้ามใช้ "เนื่องจาก" เด็ดขาด!!... มันดูไม่มืออาชีพครับ) ประเทศไทยมีประชาชนที่มีความเกรียน

กำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคคลที่มีความเกรียนเหล่านั้น ได้สร้างความเสียหายต่อสุขภาพจิต

ให้แก่บุคคลรอบข้างอยู่เป็นประจำ การจะกำจัดเกรียนนั้น จำเป็นต้องใช้วิธีที่เรียกว่า "การตบเกรียน"

ซึ่งเมื่อเกรียนได้รับการตบเกรียนแล้ว ความเกรียนจะหายไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

     การฝึกอบรมประชาชนในการตบเกรียน จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เพราะเมื่อประชาชนสามารถตบเกรียนได้เองแล้ว ประชาชนจะมีภูมิคุ้มกันเกรียนมากขึ้น

และอาจส่งผลให้ประชากรเกรียนมีปริมาณลดลงอีกด้วย

 

 สีฟ้า คือ ภาพรวม.. จริงๆถ้าจะเอาละเอียดกว่านี้ อาจต้องอธิบายก่อนว่า เกรียนคืออะไร?

 สีแดง คือ ปัญหา

 สีเขียว คือ การแก้ปัญหา

 สีชมพู คือ สรุป

 

3. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ คือสิ่งที่จะบอกว่าเราทำโครงการไปทำไม?

เช่น 1.เพื่อให้ประชาชนสามารถตบเกรียนได้อย่างถูกวิธี

       2.เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อเกรียน

 

หลายคนอาจะสับสนว่า วัตถุประสงค์ต่างจากเป้าหมายอย่างร งั้นเดี๋ยวไปดูเป้าหมายกันครับ

 

4. เป้าหมาย

เป้าหมาย คือ สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการครับ จะอยู่ในรูปเชิง"ปริมาณ"ครับ

ซึ่งเป้าหมายจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์นั่นเอง

 

สมมุติผมใช้วัตถุประสงค์เหมือนตัวอย่างข้างบน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนสามารถตบเกรียนได้อย่างถูกวิธี

2.เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อเกรียน

 เป้าหมาย

1. ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม ตบเกรียนได้อย่างถูกต้อง 100%

     (คือ ถ้าใครตบผิด ถือว่าโครงการไม่บรรลุเป้าหมายครับ)

2. ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม มีภูมิคุ้มกันต่อเกรียนทุกคน

 

...เอ่อ ถ้่าดูยาก งั้นขอยกตัวอย่างเป็นวิชาการกว่านี้ละกันครับ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกทุเรียนได้ผลผลิตมากขึ้น

2.เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายทุเรียนมากขึ้น

 เป้าหมาย

1. เกษตรกรสามารถปลูกทุเรียนได้ผลผลิตมากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 20

2. เกษตรกรมีรายได้จากการขายทุเรียนมากขึ้น อย่างน้อย 10,000 บาท ต่อปี

 

ปริมาณจะเป็น ร้อยละ หรือเป็นหน่วยอะไรก็ได้ครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชี้วัดอย่างไร

ซึ่งเวลาเขียนเป้าหมาย ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยครับ

 

ส่วนจะสรุปว่า โครงการสำเร็จหรือไม่ อยู่หลังจากขั้นตอนการประเมินผลครับ


5. สถานที่ดำเนินการ

ก็ทำที่ไหนนั่นแหล่ะ เช่น สนามกีฬาเทศบาลนครติ่งหู, ป่าช้าวัดป่าเร็ว เป็นต้น

 

6. ระยะเวลา

ช่วงระยะเวลาที่ทำโครงการครับ ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนสิ้นสุดการประเมินผล สรุปผลของโครงการ

เช่น วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2552 - 32 ธันวาคม 5555 เป็นต้น

 

 จะสั้นจะยาว ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการอะไรครับ

 

7. แผนการใช้บุคลากรในโครงการนี้

เราจะใช้ใครบ้างครับ เช่น วิทยากรกี่คน วิทยากรอะไีรบ้าง แม่ครัว คนขับรถ ฯลฯ

ก็ list ลงมาเลยครับ เช่น โครงการ การฝึกอบรมประชาชนในการตบเกรียน

 

- วิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับเกรียน          1 คน

- วิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการตบเกรียน 1 คน 

- เจ้าหน้าที่                                      10 คน

- ประชากรเกรียน                               10 คน (เอาไว้หัดตบ)

- คนขับรถ                                        1 คน

 

8. แผนการดำเนินงา่น

ก็แสดงมาเป็นตารางเวลาเลยครับ ถ้าเป็นการอบรม

ก็ใส่เข้าไปว่าวันไหนช่วงเช้า 8.00 - 12.00 ทำอะไร ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น. ทำอะไร

(คล้ายๆตารางสอนน่ะครับ)

 

แล้วก็มีตารางโครงการโดยรวมด้วย  ช่วงไหนเตรียมโครงการ

ช่วงไหนดำเนินการ ช่วงไหนติดตามผล ช่วงไหนสรุปผล จนถึงสิ้นสุดโครงการ

(ขออภัย ไม่มีตัวอย่างให้ดูครับ )

 

9. งบประมาณ

แบ่งออกเป็น 3 หมวดครับ

คึือ หมวดค่าใช้สอย, หมวดค่าตอบแทน, หมวดวัสดุ 

list ลงมาละเอียดๆเลยครับ เช่น